Customer : Well-Fixed Asset Request Management
Category : Finance & Legal
Tags : Financial Services

Well-Fixed Asset Request Management

Get Wealth on it

ระบบการบริหารทรัพย์สินขององค์กร ด้วยระบบ E-Document สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ เพียงใช้ Smart Phone

Project Analysis

1. ระบบการขอโอนย้ายทรัพย์สิน / Asset Request Transfer
2. ระบบการแจ้งซ่อมทรัพย์สิน / Asset Request Maintenance
3. ระบบการการนำออกทรัพย์สิน เคลื่อนย้าย/จำหน่าย/บริจาค/สูญหาย / Asset Request Disposal

image

Project Solution

  •   ระบบการขอโอนย้ายทรัพย์สิน / Asset Request Transfer
    รูปแบบการขอโอนย้ายทรัพย์สินผ่านระบบ E-Document ผู้ใช้งานสามรถระบุ ประเภทการโอนย้าย รหัสทรัพย์สินที่จะโอนย้าย สถานที่ที่ต้องการโอนย้าย เพื่อขออนุมัติตามอำนาจสายการบังคับบัญชา ระบบมี E-mail ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ระบบวางรูปแบบจัดเก็บประวัติการโอนย้ายทรัพย์สิน และสามารถแสดงรายงานการโอนย้ายทรัพย์สิน
  •   ระบบการแจ้งซ่อมทรัพย์สิน / Asset Request Maintenance
    หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน สามารถแจ้งซ่อม โดยระบุรหัสทรัพย์สิน หรือรายการ Non-Asset พร้อมแนบรูปภาพ เพื่อขออนุมัติตามอำนาจสายการบังคับบัญชา โดยระบบจะมี E-mail แจ้งไปยังฝ่ายตรวจรับและบริหารทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการต่อไป
  •   ระบบการการนำออกทรัพย์สิน เคลื่อนย้าย/จำหน่าย/บริจาค/สูญหาย / Asset Request Disposal
    หน่วยงานเจ้าของทรัพย์สิน สามารถแจ้งรายการทรัพย์สินที่ต้องการเคลื่อนย้าย โดยระบุข้อมูล รหัสทรัพย์สิน ชื่อทรัพย์สินหรือรายการ Non-Asset พร้อมแนบรูปภาพประกอบ พร้อมรายงานแสดงมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ ประกอบการพิจารณาเพื่อขออนุมัติตามอำนาจสายการบังคับบัญชา