Customer : Well-Fixed Asset Software
Category : Finance & Legal
Tags : Financial Services

Well-Fixed Asset Software

Get Wealth on it

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ถาวร Well – Fixed Asset สำหรับ Windows เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารสินทรัพย์ถาวร โดยมีวิธีการใช้งานที่ง่าย และยืดหยุ่นสูง

Project Analysis

โปรแกรมบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร Well - Fixed Asset เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินถาวร โดยโปรแกรมจะครอบคลุมทุกส่วนของการบริหารจัดการ ซึ่งช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ (Asset Controller) นั้น มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะระบบถูกออกแบบมาให้ใช้านง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง

image

Well -Fixed Asset สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินในทุกประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงงาน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบริการ ฯลฯ

Project Solution

 •   WELL- FIXED ASSET เป็นโปรแกรมที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลสินทรัพย์แทนเจ้าหน้าที่ โดยโปรแกรมมีหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดสามารถเรียกออกมาใช้งานและแก้ไขได้ง่ายโดยใช้ขั้นตอนพิเศษ คือ Asset View, Group View
 •   ระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและการดูแลแก้ไขข้อมูลเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและสามารถทำงานได้เพิ่มขึ้น
 •   ระบบจะคิดค่าเสื่อมราคาเป็นวัน โดยจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่เริ่มใช้หรือหลังวันที่เริ่มใช้ก็ได้
 •   มีรายงานที่สามารถแนบกับงบดุลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้เลย
 •   ในขั้นตอนที่มีการเลิกใช้งานสินทรัพย์โดยการขาย ระบบจะทำการคิดกำไรหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ตัวนั้นได้เลย
 •   ระบบจะมีรายงานที่เป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น รายงาน Depreciation (รายงานค่าเสื่อมราคาสะสม) ที่สามารถพิมพ์ตามตามแผนก, Location หรือ Class รายงานสินทรัพย์ที่ตัดจำหน่ายหรือถูกยกเลิกออกจากทะเบียนสินทรัพย์ รายงานสินทรัพย์ที่หมดอายุการใช้งาน
 •   ระบบอนุญาตให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาได้มากกว่า 1 แบบ สำหรับสินทรัพย์แต่ละตัว
 •   รายงานทุกรายงานสามารถออกไปแก้ไขได้ที่ Excel
 •   Interface from Barcode to Well-Fixed Asset Checking Only
 •   สามารถติดตั้งฐานข้อมูลลงบนเครื่องแม่ข่าย SQL Server
 •   สามารถติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย Window Standard Server
 •   สามารถติดตั้งบนเครื่องลูกข่ายที่สำนักงานกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
 •   การนำเข้าข้อมูลทรัพย์สิน ของบริษัทลูกค้า สามารถนำเข้าได้มากกว่า 5,000 รายการ
 •   สามารถ Import ข้อมูลจาก Excel File ได้
 •   สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานตามกลุ่มผู้ใช้ได้
 •   สามารถกำหนดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงได้ (Straight Line)
 •   สามารถกำหนดรหัสทรัพย์สินได้ยาวไม่ต่ำกว่า 25 หลัก โดยไม่จำกัดจำนวนเรคคอร์ด
 •   สามารถกำหนดรหัสทรัพย์สินตามพื้นที่ หน่วยงาน ประเภททรัพย์สิน
 •   สามารถโอนทรัพย์สินไปยังพื้นที่อื่นได้
 •   สามารถกำหนดรหัส Serial no., Model
 •   สามารถกำหนดเจ้าของทรัพย์สิน ระบุชื่อ หน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลได้
 •   สามารถกำหนดสถานะของทรัพย์สิน
 •   สามารถบันทึกภาพถ่ายของทรัพย์สิน และระบุแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้
 •   สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน และข้อมูลผู้ขาย
 •   บันทึกข้อมูลการซ่อมแซมและปรับปรุงได้
 •   บันทึกรายการซื้อ – ขาย โอนย้าย ตัดจำหน่าย บริจาค และทำลายทรัพย์สินได้ (write off)
 •   คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามวัน-เดือน-ปี ได้
 •   สามารถตั้งรอบบัญชีได้
 •   สามารถแสดงค่าเสื่อมราคาสะสม และ Book Value ของทรัพย์สิน
 •   สามารถพิมพ์รายงานได้ 2 รูปแบบ คือ ทางจอภาพ และทางเครื่องพิมพ์
 •   สามารถ export รายงานสรุปเชิงบริหารได้
 •   สามารถจัดทำรายงานสรุปจำนวนทรัพย์สินที่ตรวจนับได้ในแต่ละครั้ง
 •   สามารถแยก Report เป็นรายประเภททร้พย์สิน แยกตามหน่วยงานที่ดูแล รายงานประจำเดือน
 •   สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ ตามอายุการใช้งาน (ทางบัญชี-ทางภาษี)
 •   สามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่แตกต่างกันในทรัพย์สินหมวดเดียวกัน
 •   สามารถกำหนด Register No ของทรัพย์สิน พร้อมทั้ง Print TAG Card (ทะเบียนสินทรัพย์ได้)
 •   Asset report group by BOI