News
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่าง ประเทศฉบัยที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ พ.ศ. 2546 (IAS 36 (2006), "Impairment of Asset")

News
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์

หมายถึง เงินสดในมือ เงินสดย่อย เงินสำรองทอน เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน เงินฝากธนาคร - ออมทรัพย์ และเงินฝากธนาคารประจำ

News
ความสำคัญและอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน) เป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำรายการค้ามาจตัดทำบัญชีในการดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้อง

News
ค่าเสื่อมราคา

ในทางบัญชี การคิดค่าเสื่อมราคา ถือเป็นการปันส่วนต้นทุน (Cost Allocation) อย่างหนึ่งราคาทุนของสินทรัพย์ถาวร จะถูกลดค่าลงด้วยจำนวนค่าเสื่อมราคา นับตั้งแต่วันที่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน สำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาทุนสูง และมีอายุการใช้งานนาน จะไม่นิยมนำค่าเสื่อมราคาที่คิดในแต่ละงวดไปหักจากราคาทุนสินทรัพย์โดยตรง แต่จะบันทึกไว้ในบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่า (Valuation Account)และนำไปแสดงหักจากสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในงบดุล

News
ประสบการณ์จาก Consult

เพราะว่าตั้งแต่ในอดีต แต่ละบริษัทฯ ที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ยังไม่ได้สนใจในเรื่องสินทรัพย์ แต่ในปัจจุบันนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างนี้ เจ้าของบริษัทฯทุกบริษัทฯ จึงต้อง Control สินทรัพย์ของตนเองให้ได้มากที่สุด เพราะจะเป็นการ Save Cost อีกอย่างหนึ่ง บางบริษัทฯมี Assets ที่ดีๆ อยู่ในมืออยู่แล้ว แต่ไม่เคยรู้เลยว่ามีทรัพย์สินนั้นอยู่มีแต่สั่งซื้อเข้ามาใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองเปล่าๆ แต่ถ้ามีการ Manage สินทรัพย์ที่ดี เจ้าของบริษัทฯก็จะรู้เลยว่า สินทรัพย์เรามีอะไรบ้าง มีมูลค่าเท่าไร อยู่ตรงไหน ของหายกี่ชิ้น และถ้ามีทรัพย์สินที่มีประโยชน์อยู่แล้ว ก็จะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯหรือองค์กรให้มากที่สุด

News
ปัญหาในการตรวจนับ

สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลสินทรัพย์มักจะพบก็คือ ปัญหาในการตรวจนับสินทรัพย์ จากประสบการณ์อันยาวนาน

News
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาจัดว่าเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่ง สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงินทุนจำนวนสูง แต่ใช้ได้หลายปี เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพและราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา จึงต้องหักค่าเสื่อมราคาของการใช้เพื่อสะสมไว้ซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ ค่าเสื่อมราคาที่สะสมไว้นี้ เมื่อยังไม่ได้นำไปซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการได้

News
สินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) หมายถึง สินทรัพย์อันมัลักษณะถาวรโดยสภาพ กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี หรือเกินหนึ่งรอบระยะเวลาตามบัญชี