News
Depreciation Calculation Formula

ระบบคิดตามจำนวนวันจริง คือ ปีไหน 365 หรือ ปีไหน 366 วัน ก็จะคิดตามนั้น

News
Asset Physical Count Principle

แก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีที่เกิดจากการในบันทึกรายการโอนหรือจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี

News
Bookkeeping Principle for Fixed Assets

สินทรัพย์ถาวรของกิจการ จะนำมาบันทึกบัญชีสินทรัพย์นั้นๆ ในราคาทุนที่จ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นๆ โดยหมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดหา และตระเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วย ดังนั้น ค่าระวาง ค่าภาษีขาเข้า ค่าเบี้ยประกันภัย ตลอดจนค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง จนกระทั้งสินทรัพย์นั้น พร้อมที่จะใช้งานได้ จะต้องเพิ่มเข้าไปเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆ ด้วย

News
Financial Ratio

เครื่องมือทางการเงินอย่างหนึ่งที่ใช้วัดการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้ผู้บริหารเห็นปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินควรวิเคราะห์ในลักษณะ

News
The IRS regarding the calculation of the building.

เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฎิบัติสำหรับการคำนวณค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ผู้ปลูกสร้างยกกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าของที่ดินเมื่อสร้างเสร็จ เพื่อถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

News
The IRS's depreciation and the wear and tear of the property.

เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฎบัติ สำหรับการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

News
Announces Revenue Department regarding specific tax (No. 10).

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 เอกวีสติ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อย้ายสถานประกอบการเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

News
The decree The less wear and tear and depreciation.

อาศัยอำนาจตามความสนมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมารัษฏากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏาร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525อันเป็นกฏหมายที่มับทบัญญติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยดำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฆหมาย