image

การจัดทำแผนบริหารทรัพย์สิน

การจัดทำแผนบริหารทรัพย์สิน


 • 1. เพื่อให้การใช้สินทรัพย์เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าแก่การลงทุน
 • 2. เพื่อหน่วยงานในองค์กร หน่วยงานในบริษัทฯ จะได้ทราบความจำเป็นในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ในแต่ละปี ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการที่วางแผนการใช้จ่ายในงบดำเนินงานและงบลงทุนในปีนั้น ๆ
 • 3. ให้จัดทำแผนการบริหารสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ในการที่วิเคราะห์แล้วว่าสมควรมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการใช้งบดำเนินงาน หรืองบลงทุนเพิ่มขึ้น
 • 4. การจัดส่งแผนขอให้หน่วยงานส่งแผนการบริหารสินทรัพย์นั้น ๆ ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการใช้เงิน หรือขอสนับสนุนการเงินของหน่วยงานนั้นด้วย

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร (Internal Fixed Asset Control)
 • 1.มีการทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการ งบประมาณที่อนุมัติแล้วแจ้งให้แผนกต่อไปนี้ทราบ
  • 1.1 แผนกจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  • 1.2 แผนกวิศวกรรม
  • 1.3 แผนกบัญชี
 • 2. การซื้อสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งจะต้องดูว่า
  • 2.1 เป็นการจ่ายที่จำเป็น
  • 2.2 ราคาที่ขออนุมัติไม่มากหรือต่ำไป
  • 2.3 สินทรัพย์ที่จะซื้อมาแทนที่มีประโยชน์คุ้มกับเงินลงทุน
  • 2.4 ทางแผนกบัญชีได้มีการตั้งเจ้าหนี้ไว้ถูกต้อง
  • 2.5 มีการประมาณอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม
 • 3. ทะเบียนทรัพย์สินหรือบัญชีย่อย จะต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้
  • 3.1 หมายเลขและสถานที่เก็บของแต่ละชิ้น
  • 3.2 อายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา
  • 3.3 ราคาต้นทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาประจำปี และค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป
  • 3.4 จำนวนรวมของแต่ละรายการ จะต้องเท่ากับบัญชีคุมยอด
 • 4. ในกรณีที่มีทะเบียนหรือบัญชีย่อย ได้มีการตรวจสอบดังต่อไปนี้หรือไม่
  • 4.1 สินทรัพย์ได้มีการติดหมายเลขทะเบียนสินทรัพย์
  • 4.2 มีการตรวจนับว่าสินทรัพย์มีอยู่ตามทะเบียน
  • 4.3 ถ้าตรวจนับได้ไม่ครบให้ทำการตรวจสอบทันที
 • 5. นโยบายในการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน
 • 6. มีการแบ่งค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายของแผนก (Cost Center) ที่ใช้ สินทรัพย์อย่างถูกต้อง
 • 7. เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีให้เหลือราคาไว้ 1 บาท ไว้ในบัญชี
 • 8. เครื่องมือเบ็ดเตล็ดจะต้องมีการควบคุมการจัดซื้อและการเบิกใช้
 • 9. มีการประกันสำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและจำนวนที่เอาประกันคุ้มกับราคาที่จะซื้อมาทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
 • 10. การจำหน่ายจากบัญชีหรือการเคลื่อนย้ายสถานที่ต้องมีการอนุมัติ
 • 11. การจำหน่ายจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้า
 • 12. มีการกำหนดนโยบายให้แน่ชัดเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อสินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา