image

การควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร

การควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ถาวร
  1.มีการทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายลงทุนซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเจ้าของกิจการ งบประมาณที่อนุมัติแล้วแจ้งให้แผนกต่อไปนี้ทราบ
 •     1.1 แผนกจัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 •     1.2 แผนกวิศวกรรม
 •     1.3 แผนกบัญชี
  2. การซื้อสินทรัพย์ถาวรแต่ละครั้งจะต้องดูว่า
 •     2.1 เป็นการจ่ายที่จำเป็น
 •     2.2 ราคาที่ขออนุมัติไม่มากหรือต่ำไป
 •     2.3 สินทรัพย์ที่จะซื้อมาแทนที่มีประโยชน์คุ้มกับเงินลงทุน
 •     2.4 ทางแผนกบัญชีได้มีการตั้งเจ้าหนี้ไว้ถูกต้อง
 •     2.5 มีการประมาณอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม
  3. ทะเบียนทรัพย์สินหรือบัญชีย่อย จะต้องแสดงสิ่งต่อไปนี้
 •     3.1 หมายเลขและสถานที่เก็บของแต่ละชิ้น
 •     3.2 อายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา
 •     3.3 ราคาต้นทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคาประจำปี และค่าเสื่อมราคาสะสมยกไป
 •     3.4 จำนวนรวมของแต่ละรายการ จะต้องเท่ากับบัญชีคุมยอด
  4. ในกรณีที่มีทะเบียนหรือบัญชีย่อย ได้มีการตรวจสอบดังต่อไปนี้หรือไม่
 •     4.1 สินทรัพย์ได้มีการติดหมายเลขทะเบียน
 •     4.2 มีการตรวจนับว่าสินทรัพย์มีอยู่ตามทะเบียน
 •     4.3 ถ้าตรวจนับได้ไม่ครบให้ตรวจสอบทันที
 • 5. นโยบายในการคำนวณค่าเสื่อมราคาได้กำหนดไว้อย่างแน่นอน
 • 6. มีการแบ่งค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายของแผนกที่ใช้สินทรัพย์อย่างถูกต้อง
 • 7. เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่ดีให้เหลือราคาไว้ 1 บาท ไว้ในบัญชี
 • 8. เครื่องมือเบ็ดเตล็ดจะต้องมีการควบคุมการจัดซื้อและการเบิกใช้
 • 9. มีการประกันสำหรับสินทรัพย์ที่มีราคาสูงและจำนวนที่เอาประกันคุ้มกับราคาที่จะซื้อมาทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
 • 10. การจำหน่ายจากบัญชีหรือการเคลื่อนย้ายสถานที่ต้องมีการอนุมัติ
 • 11. การจำหน่ายจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้า
 • 12. มีการกำหนดนโยบายให้แน่ชัดเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อสินทรัพย์ถาวรและรายจ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา