The Fully Completed Fixed Asset Software In Thailand.

Brochure
ป้อนข้อมูลง่าย

ระบบถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการป้อนข้อมูลและการดูแลแก้ไขข้อมูลเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ประหยัดเวลา

ระบบคิดค่าเสื่อมราคา

ระบบจะคิดค่าเสื่อมราคาเป็นวัน โดยจะเริ่มคิดตั้งแต่วันที่เริ่มใช้หรือหลังวันที่เริ่มใช้ก็ได้

ระบบรายงาน

มีรายงานที่สามารถแนบกับงบดุลเพื่อให้ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้เลย

The fully first completed
fixed asset software
in Thailand.

Well-Fixed Asset software เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์ตรงจากการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไกล ผ่านการไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 300 บริษัท ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำทุกประเภทธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จWhy Physical Count Assets?

สะดวก

สามารถนำผลการตรวจนับจากเครื่อง PDA มากระทบยอดในฐานช้อมูล เพื่อทำการปรับเปลี่ยน Location Assets โดยอัตโนมัติ

มีประสิทธิภาพ

ช่วยให้การวางแผน การจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์สูงสุุด โดยไม่จำกัด Localtion

แม่นยำ

ระบบจะแสกง DReport การตรวจนบจากผลการ scan barcode เพื่อเป็นหลักฐานเปรียบเทียบให้เห็นการเครื่องย้าย Assets

ถูกต้อง

รายงานข้อูลการตรวจนับทรัพย์สิน แสดงผลการตรวจนับจำนวนเพื่อตรวจสอบ

รวดเร็ว

สามารถส่งข้อมูลอออกไปเป็น Excel file ได้ และการยืนยันผลการตรวจนับด้วยรูปภาพ

ประหยัดเวลา

ต่อยอดให้การบริหารจัดการทรัพย์สินโดยการใช้ระบบการตรวจนับ Barcode

Well - Fixed Asset

Team Member
Well-Fixed Asset Software

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ถาวร Well – Fixed Asset สำหรับ Windows เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการบริหารสินทรัพย์ถาวร โดยมีวิธีการใช้งานที่ง่าย และยืดหยุ่นสูง

Team Member
Well-Fixed Asset Physical Count Software

Barcode Assets Checking การตรวจนับทรัพย์สินโดยระบบ Barcode ที่มีประสิทธิภาพ ประมวลผล แน่นอน สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลา ผลลัพธ์ถูกต้อง

Team Member
Well-Fixed Asset Request Management

ระบบการบริหารทรัพย์สินขององค์กร ด้วยระบบ E-Document สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ เพียงใช้ Smart Phone

Team Member
Exact ERP

Exact’s cross-border ERP and industry-specific solutions serve companies in 125 countries. By aligning operations

Experiences of Consultants

In the past, each company was established without creating an effective management system to monitor their assets accurately. Under the current world economic situation, the owner of each company must be prepared to develop a management system that will help them to manage and control their assets accurately.

When an asset is well managed, the receiving article will be identified and recognised immediately, showing number of pieces of existing articles, lost articles and other valuable items.

In a situation where an asset is borrowed for use by various divisions, the monitoring of each item will be identified and registered in the data program. The usage of this proficient program will show all the detailed activities of the asset transfer(s), and thus help resolving any misunderstandings or disagreements caused

The significant requirement of every staff is to be accountable and be aware that the company's assets are treated as their own and are protected from losses and to be used for the maximum benefits for the company.

Topic

News
คำสั่งกรมสรรพากรเรื่องการหักค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอของทรัพย์สิน

เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฎบัติ สำหรับการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

News
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหักค่าเสื่อมราคา 473

อาศัยอำนาจตามความในมาตรม 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมาลรัษฏากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมาลรัษฏากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อันเป็นกฏหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธฺและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตร 41 ของรัญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย

News
ปัญหาในการตรวจนับ

สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลสินทรัพย์มักจะพบก็คือ ปัญหาในการตรวจนับสินทรัพย์ จากประสบการณ์อันยาวนาน

News
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาจัดว่าเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่ง สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงินทุนจำนวนสูง แต่ใช้ได้หลายปี เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพและราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา จึงต้องหักค่าเสื่อมราคาของการใช้เพื่อสะสมไว้ซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ ค่าเสื่อมราคาที่สะสมไว้นี้ เมื่อยังไม่ได้นำไปซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการได้

News
หลักการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร

สินทรัพย์ถาวรของกิจการ จะนำมาบันทึกบัญชีสินทรัพย์นั้นๆ ในราคาทุนที่จ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นๆ โดยหมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดหา และตระเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วย ดังนั้น ค่าระวาง ค่าภาษีขาเข้า ค่าเบี้ยประกันภัย ตลอดจนค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง จนกระทั้งสินทรัพย์นั้น พร้อมที่จะใช้งานได้ จะต้องเพิ่มเข้าไปเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆ ด้วย

News
พระราชกฤษฎีกา - ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

อาศัยอำนาจตามความสนมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมารัษฏากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏาร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525อันเป็นกฏหมายที่มับทบัญญติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยดำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฆหมาย