The Fully Completed Fixed Asset Software In Thailand.

Brochure
EASY DATA ENTRY

The system is designed for simple data entry and data administration and revision for operating time-saving of staff.

DEPRECIATION CALCULATION SYSTEM

The system calculates depreciation in day starting estimation from the beginning date of use or after the beginning date of use.

REPORTING SYSTEM

The available report can be enclosed with Balance Sheet for audit by the auditor and covers all details of the asset management.

The fully first completed
fixed asset software
in Thailand.

Well-Fixed Asset software เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาอย่างยาวนาน และต่อเนื่อง ผ่านประสบการณ์ตรงจากการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไกล ผ่านการไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 300 บริษัท ทั้งในนิคมอุตสาหกรรม บริษัทชั้นนำทุกประเภทธุรกิจทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่แข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จWhy Physical Count Assets?

Conveniently

Can result from the PDA to reconcile in a database. Location Assets to make adjustments on automatically.

Effective

Allow planning, procurement management supply repair snd maintenance. No limit Location.

Precise

The system displays the Report physical results of the scan barcode to compare the evidence of suggests the movement of asset.

Accurate

Reporting physical assets showing the latest number to determine the amount.

Fast

Able Export data to an Excel file. And confirm counting assets by picture.

Save Time

Continue to menagement of assets by using the barcode system.

Well - Fixed Asset

Team Member
Well-Fixed Asset Software

Well - Fixed Asset Program for Windows is an application used for managing fixed assets. Here is how to use it. And highly flexible

Team Member
Well-Fixed Asset Physical Count Software

Barcode Assets Checking the count property by Barcode System powerful processor is definitely fast, precise,

Team Member
Well-Fixed Asset Request Management

ระบบการบริหารทรัพย์สินขององค์กร ด้วยระบบ E-Document สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ เพียงใช้ Smart Phone

Team Member
Exact ERP

Exact’s cross-border ERP and industry-specific solutions serve companies in 125 countries. By aligning operations, increasing knowledge sharing and boosting efficiency, we help them drive revenue, widen margins and achieve growth.

Pricing

STARTER

$149/month
 • 1 GB STORAGE
 • 3 DOMAIN NAMES
 • 5 FTP USERS
 • FREE SUPPORT

ADVANCED

$249/month
 • 1 GB STORAGE
 • 3 DOMAIN NAMES
 • 5 FTP USERS
 • FREE SUPPORT

BUSINESS

$299/month
 • 1 GB STORAGE
 • 3 DOMAIN NAMES
 • 5 FTP USERS
 • FREE SUPPORT

Experiences of Consultants

since from the past, each company is established without interest on asset, but today, due to this condition of world economy like this, the owner of every company must control their own assets as much.

When asset is well managed, the incoming articles that are firstly and seen as soon as possible are recognition on number of pieces of existing articles, number of pieces of lost articles, and value.

If asset is borrowed for use, the availability of good management program shall consist of record of transfer from a division to another division. It is the data stored in the program. A problem that is frequently found is when borrowing article without preparing borrowing document, when article is lost, there will be blames among each other and that is useless.

The most important thing is to build conscious to every staff to feel that the company's assets are compared as our assets and all of the company's assets will not be lost and used for maximum benefit to the company.

Topic

News
The IRS's depreciation and the wear and tear of the property.

เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฎบัติ สำหรับการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527 กรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

News
Decree governing the depreciation 473.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรม 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ(2) แห่งประมาลรัษฏากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมาลรัษฏากร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525 อันเป็นกฏหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธฺและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตร 41 ของรัญธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย

News
Physical Counting Problem

สิ่งที่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานดูแลสินทรัพย์มักจะพบก็คือ ปัญหาในการตรวจนับสินทรัพย์ จากประสบการณ์อันยาวนาน

News
Depreciation Calculation Method

ค่าเสื่อมราคาจัดว่าเป็นเงินทุนภายในที่สำคัญประเภทหนึ่ง สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนเท่านั้นที่จะนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา เพราะค่าเสื่อมราคาเป็นการหักค่าใช้สินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรต้องจ่ายซื้อเป็นเงินทุนจำนวนสูง แต่ใช้ได้หลายปี เมื่อใช้ไปจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้ ได้แก่ อาคาร โรงงาน เครื่องจักร รถยนต์ เป็นต้น ยกเว้นที่ดิน ที่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา เนื่องจากที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีการเสื่อมสภาพและราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา จึงต้องหักค่าเสื่อมราคาของการใช้เพื่อสะสมไว้ซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ ค่าเสื่อมราคาที่สะสมไว้นี้ เมื่อยังไม่ได้นำไปซื้อสินทรัพย์ถาวรชิ้นใหม่ สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับหมุนเวียนในกิจการได้

News
Bookkeeping Principle for Fixed Assets

สินทรัพย์ถาวรของกิจการ จะนำมาบันทึกบัญชีสินทรัพย์นั้นๆ ในราคาทุนที่จ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นๆ โดยหมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดหา และตระเตรียมสินทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้วย ดังนั้น ค่าระวาง ค่าภาษีขาเข้า ค่าเบี้ยประกันภัย ตลอดจนค่าติดตั้งและค่าทดลองเครื่อง จนกระทั้งสินทรัพย์นั้น พร้อมที่จะใช้งานได้ จะต้องเพิ่มเข้าไปเป็นราคาทุนของสินทรัพย์นั้นๆ ด้วย

News
The decree The less wear and tear and depreciation.

อาศัยอำนาจตามความสนมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมารัษฏากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฏาร (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2525อันเป็นกฏหมายที่มับทบัญญติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 และมาตรา 41 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยดำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฆหมาย