ตำแน่งงาน : Sales Administrative

คุณสมบัติ :

เพศชาย/หญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 23 ปี จบ ปวส. ปวช ปริญญาตรี ทุกสาขา

ความสามารถ :
  • รักงานบริการ มีทักษะในการพูด สื่อสาร
  • มีความสามารถในการใช้ Computer
  • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต