ตำแน่งงาน : Assistant Application Consultant

คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุระหว่าง 22-25 ปี จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถ :
  • มีความสามารถในการใช้ computer และมีความรู้ด้าน IT
  • มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ รักความก้าหน้า
  • มีใจรักงานด้านบริการ พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำผู้อื่น
  • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ สามรถทำงานเป็นทีมได้
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • มีความรู้เรื่อง Database SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ